logo-csWFIS O nás
„Lilie pod klopou, lilie za mřížemi“
Nová 38. kapitola
Skautské jaro
 z připravované knihy od bratra Jiřího Zachariáše - Pedra
Lilie pod klopou, lilie za mřížemi

Polární expedice DĚDEK

13. únor 2010


Odebírat
Opište hash »

Kalendář oznamovatele

červen 2024
PoÚtStČtSoNe
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
červenec 2024
PoÚtStČtSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
srpen 2024
PoÚtStČtSoNe
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
21. červenec 2024
Přihlásit se

Stanovy SSSČR

logo-svazu-kluci               logo-svazu-divky

 

STANOVY

SVAZU SKAUTŮ A SKAUTEK

ČESKÉ REPUBLIKY, z.s.

 

Stanovy Svazu skautů a skautek České republiky, z.s.

 

1. Základní ustanovení 

1.1 Svaz skautů a skautek České republiky, z.s.

(dále jen Svaz) je dobrovolný, nezávislý a nepolitický spolek ustavený podle zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Sdružuje své členy a členky bez rozdílu národnosti, rasy, věku, handicapu a náboženského vyznání v souladu se základními principy skautingu, stanovenými zakladatelem světového skautského hnutí Robertem Baden-Powellem a jeho českým následovníkem Antonínem B. Svojsíkem.

1.2 Sídlo, působnost, jednací řeč a správní období

Sídlem Svazu je Praha na adrese: Pařížská 19/203, 110 00 Praha 1 - Josefov. Působnost se vztahuje na Českou republiku, jednací řečí je čeština a správní období se shoduje s kalendářním rokem. 

1.3 Návaznost na Svaz junáků – skautů RČS

Svaz navazuje na činnost a tradici Svazu junáků - skautů RČS, který byl založen po vzniku Československé republiky 7. června 1919, musel 11. prosince 1938 v důsledku vnitropolitických změn po mnichovských událostech ukončit činnost a nemohl být po obnově samostatnosti ČSR v květnu 1945 obnoven vzhledem ke snaze připustit jen činnost tzv. „jednotného Svazu české mládeže (SČM)“. 

1.4 Výkon funkcí

Výkon činovnických funkcí ve Svazu je dobrovolný bez jakékoliv finanční nebo jiné hmotné odměny a je neslučitelný s pracovním poměrem ke Svazu. 

1.5 Závaznost stanov a právních norem

Všichni členové a členky, organizační jednotky i orgány Svazu se při své činnosti řídí stanovami Svazu a platnými zákony a právními normami. Všechny další druhy řádů, směrnic a všech vnitřních předpisů musí být v souladu se stanovami Svazu a jsou platné po schválení Hlavním stanem Svazu. 

1.6 Spolupráce s jinými občanskými sdruženími a organizacemi

O členství Svazu v jiném občanském sdružení s obdobným posláním, jakož i v mezinárodních a národních skautských organizacích rozhoduje čtyřpětinovou většinou Valný sněm Svazu. 

1.7 Základní symboly

Základními symboly Svazu je ochranná značka skautů – lilie s figurou lva v gotickém štítu a ochranná značka skautek – trojlístek na plamínku s figurou lva v gotickém štítu. 

 

2. Účel, hlavní činnost Svazu, prostředky k jejich uskutečnění, metoda skautské výchovy

2.1 Účel, hlavní činnost Svazu

Účelem a hlavní činností Svazu je především všestranně podporovat harmonickou výchovu dětí a mladých lidí ale také dospělých po stránce mravní, duševní, společenské i fyzické, aby z nich vyrostli zodpovědní, demokraticky smýšlející občané své vlasti a evropského společenství. Tím se podílíme na dosahování obecného blaha.

2.2 Prostředky k uskutečnění účelu a hlavní činnosti

O uskutečnění účelu a hlavní činnosti usiluje Svaz těmito prostředky:

 1. seskupováním mladších členů a členek do družin a oddílů
 2. seskupováním dospělých členů a členek do oddílů RS a oddílů OS
 3. integrací zdravotně postižených dětí vedeme mládež k odpovědnosti k druhému
 4. pravidelnými schůzkami, výlety, výpravami, tábořením v přírodě, srazy závody
 5. zřizováním skautských kluboven, tábořišť a stálých základen
 6. publikační činností
 7. speciálními přednáškami a kurzy pro vedoucí
 8. spoluprací se skautskými organizacemi v ČR i v zahraničí

2.3 Metodika skautské výchovy

Skautská výchova je založena na:

 1. skautských principech, slibu a zákonu
 2. učení se praxí a hrou
 3. činnosti v malých skupinách o 6 - 8 členech (družinách)
 4. postupném přijímání zodpovědnosti za ostatní členy skupiny
 5. výchově k samostatnosti a tvořivosti
 6. výchově k sebeovládání
 7. výchově ke spolupráci s ostatními, nabývání schopnosti vést druhé
 8. plnění podmínek stupňů zdatnosti a odborných zkoušek
 9. různorodých programech činnosti vycházejících ze zájmů účastníků
 10. pobytu v přírodě a ochraně přírody
 11. službě společnosti
 12. spoluvytváření harmonického rozvoje osobnosti názorným příkladem

 

3. Principy skautského hnutí, skautský slib a zákon, hesla a symboly 

3.1 Principy skautského hnutí

Světové skautské hnutí je založeno na těchto základních principech: 

 1. plnění povinností k Bohu 
 2. plnění povinností k bližním 
 3. plnění povinností k sobě samému

3.2 Zákon skautů a skautek

Skaut je:

 1. čestný a pravdomluvný
 2. věrný a oddaný
 3. prospěšný a pomáhá jiným
 4. přítelem všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
 5. zdvořilý a ohleduplný
 6. ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
 7. poslušný rodičů, představených a vůdců
 8. veselé mysli
 9. spořivý
 10. čistý v myšlení, slovech a skutcích

Skautka je:

 1. čestná a pravdomluvná
 2. věrná a oddaná
 3. prospěšná a pomáhá jiným
 4. přítelkyní všech lidí dobré vůle a sestrou každé skautky
 5. zdvořilá a ohleduplná
 6. ochránkyní přírody a cenných výtvorů lidských 
 7. poslušná rodičů, představených a vůdců 
 8. veselé mysli 
 9. spořivá
 10. čistá v myšlení, slovech a skutcích 

3.3 Skautský slib 

„Slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe: 
- plnit své povinnosti vůči Bohu a vlasti, 
- plnit své povinnosti vůči sobě a zachovávat skautský zákon, 
- tělem i duší být připraven/-a pomáhat bližním!“ 

3.4 Činovnický slib 

 „Slibuji na svou čest a svědomí, že budu vychovávat svěřenou mládež v duchu skautských zákonů, vědom/-a si své zodpovědnosti před Bohem a lidmi.“ 

3.5 Hesla

 • skautů: „Buď připraven!“
 • skautek: „Buď připravena!“
 • vlčat: „Naší snahou nejlepší buď čin!“
 • světlušek: „Buď lepší dnes než včera!“
 • roverů: „Sloužím!“
 • oldskautů: „Sloužím!“
 • činovníků: „Odpovědnost, spolehlivost, věrnost!“

3.6 Symboly

 • skautů: lilie se lvem 
 • skautek: trojlístek se lvem 
 • vodní skauti: lile se lvem podložená kotvou 
 • vodní skautky: trojlístek se lvem podložený kotvou 
 • vlčata: hlava vlčka 
 • světlušky: hvězdička v trojlístku 
 • roveři: lilie se lvem doplněná písmeny RS 
 • oldskauti: lilie se lvem doplněná písmeny OS 
 • lesní škola: kompozice tří týpí v kruhu 
 • edice Skaut: lile v otevřené knize 

 

4. Členství 

4.1 Členství ve Svazu je:

a) individuální

b) čestné 

4.1.1 Vznik členství 

a) individuální členství 

Členem Svazu se může stát osoba bez rozdílu státní příslušnosti. Členství ve Svazu vzniká přijetím do některého z pobočných spolků (PS), který je základní organizační jednotkou Svazu. Pravidla přijetí a postup při registraci členů upravuje organizační řád a statuty kmenů. Každý člen Svazu je povinen řádně vyplnit členskou přihlášku. Podpisem členské přihlášky potvrzuje, že zná stanovy Svazu, že s nimi souhlasí a bude se jimi řídit. Za členy mladší 18 let podepisuje členskou přihlášku zákonný zástupce. 

b) čestné členství 

Čestným členem Svazu se může stát osoba, jíž bylo čestné členství uděleno usnesením Hlavního stanu Svazu. Pravidla a postup pro udělení čestného členství upravuje Organizační řád Svazu. 

4.1.1.1. Vedení seznamu členů

Seznam členů je upraven ve směrnici o seznamu členů.

4.1.2 Mimořádný vstup

Specificky zaměřeným jednotkám může Svaz umožnit existenci v některém z příslušných kmenů, nebo vytvoření samostatného kmene podle podmínek stanovených v Organizačním řádu Svazu. Takto zaměřeným jednotkám může umožnit Hlavní stan úpravu slibu, zákona a ostatních specifik.

4.2 Členská práva

Každý člen Svazu má právo: 

- podílet se na činnosti Svazu

- podávat návrhy, připomínky a stížnosti vedoucímu základní organizační jednotky a orgánům Svazu 
- nosit skautský kroj, odznaky a označení Svazu, jejichž používání upravuje Krojový předpis Svazu 

4.3 Zvláštní práva 

V případě členství skautů a skautek rozdílného náboženského vyznání udělí Hlavní stan souhlas k úpravě znění slibu a dalších následných dokumentů. 

4.4 Členské povinnosti 

a) každý individuální člen má povinnost:

 • být řádně registrován v některé základní organizační jednotce a platit členské příspěvky
 • dbát o poslání Svazu, respektovat základní principy skautského hnutí, dodržovat stanovy a složit příslušný slib
 • respektovat rozhodnutí vůdce základní organizační jednotky a všech nadřízených orgánů Svazu

b) každý čestný člen:

 • dodržovat pravidla stanovená pro čestné členství Svazu stanovená Organizačním řádem Svazu 

4.5 Zánik členství 

Členství zaniká: 

 • vystoupením - písemným oznámením dospělého člena nebo zákonného zástupce nezletilého člena, že ukončuje své (jeho) členství v jednotce, v níž je registrován 
 • vyloučením dle organizačního řádu Svazu 
 • úmrtím 
 • nezaplacením registračního poplatku na další období do termínu stanoveného Hlavním stanem 

 

5. Organizační struktura a orgány Svazu

5.1.1 Základní ustanovení 

Organizační struktura Svazu se skládá z následujících jednotek a orgánů:

 1. pobočné spolky (PS) - základní organizační jednotky (ZOJ)
 2. kmeny, řízené vlastními náčelnictvy
 3. Sněm kmene
 4. Hlavní stan
 5. Představenstvo Svazu
 6. Valný sněm Svazu
 7. Revizní komise
 8. Smírčí komise
 9. Čestný oddíl

5.1.2 Rozhodování volených a jmenovaných orgánů 

Rozhodování volených a jmenovaných orgánů se vždy řídí organizačním řádem a jednacím řádem Svazu a dílčími organizačními a jednacími řády jednotek a orgánů. 

5.2.1 Kmeny 

Svaz je rozdělen na kmeny: 

 1. kmen skautů 
 2. kmen skautek 
 3. kmen roverů 
 4. kmen oldskautů 
 5. ostatní specifické kmeny dle rozhodnutí Hlavního stanu Svazu 

5.2.2 Organizace činnosti kmene 

Každý kmen se při své činnosti řídí vlastním statutem, který musí odpovídat stanovám a být schválen kmenovým sněmem a Hlavním stanem Svazu. Kmen řídí náčelnictvo, volené kmenovým sněmem na dobu čtyř let. Počet členů náčelnictva a jeho pravomoci v rámci kmene určuje statut příslušného kmene. 

5.3.1 Základní organizační jednotky – pobočné spolky (PS)

Základní organizační jednotkou (dále jen ZOJ) 

 1. kmene skautů je oddíl, který sdružuje chlapce ve věku do 18 let 
 2. kmene skautek je oddíl, který sdružuje dívky ve věku do 18 let 
 3. kmene roverů je oddíl RS, který sdružuje muže a ženy převážně ve věku 16-30 let 
 4. kmene oldskautů je oddíl OS, který sdružuje dospělé muže a ženy 

5.3.2 Vedení základní organizační jednotky – pobočného spolku PS

Každý PS je veden osobou starší 18 let - vůdcem, nebo pověřeným vedoucím, který je právně odpovědný za činnost PS, s odpovídající skautskou kvalifikací stanovenou Svazem. Způsob pověření vůdce PS a jeho pravomoci určuje statut příslušného kmene. 

5.4.1 Valný sněm 

Valný sněm je nejvyšším orgánem Svazu. Svolává jej jednou za 4 roky starosta Svazu. Mimořádně může být valný sněm svolán i dříve, požádá-li o jeho svolání náčelnictvo některého kmene nebo minimálně třetina vedoucích PS. Mimořádný Valný sněm Svazu má stejné pravomoci jako řádný Valný sněm Svazu. Pravidla jednání Valného sněmu Svazu stanovuje jednací řád Svazu. 

5.4.2 Pravomoci valného sněmu 

Sněm: 

 1. volí a odvolává členy představenstva Svazu 
 2. schvaluje a mění stanovy Svazu
 3. schvaluje a mění předpisy platné pro celý Svaz, především pak Organizační a Jednací řád Svazu, a zmocňuje Představenstvo a Hlavní stan k rozhodování mezi sněmy 
 4. potvrzuje členy revizní komise 
 5. uvádí do Čestného oddílu členy přijaté Hlavním stanem Svazu v období mezi sněmy 
 6. rozhoduje o zapojení Svazu do činnosti jiného občanského sdružení 
 7. rozhoduje o členství v národních a mezinárodních skautských organizacích a o vystoupení z nich 
 8. rozhoduje o ukončení činnosti Svazu

5.4.3 Právo účasti na valném sněmu 

Právo účasti na valném sněmu má: 

 1. vůdce a další člen základní organizační jednotky (PS)
 2. činovníci Svazu: starosta, místostarosta, sekretář, hospodář, náčelníci a místonáčelníci jednotlivých kmenů, zástupce Čestného oddílu a členové revizní komise 
 3. kandidáti na volené a jmenované funkce 
 4. pozvaní hosté 

5.4.4 Hlasovací právo na valném sněmu 

Na valném sněmu jsou oprávněni hlasovat: 

 1. vůdci a další činovník základní organizační jednotky (PS)
 2. náčelníci jednotlivých kmenů 
 3. starosta 
 4. místostarosta 
 5. sekretář

5.4.5 Zplnomocnění k hlasování na Valném sněmu Svazu 

V případě, že se delegát Valného sněmu Svazu s hlasovacím právem z vážných důvodů nemůže sněmu zúčastnit, písemně zplnomocní jiného člena Svazu v zastupování a hlasování na sněmu. 

5.5 Představenstvo 

Představenstvo je výkonným a reprezentativním orgánem Svazu, který zastupuje Svaz vůči úřadům státní správy, jiným organizacím a institucím a vůči veřejnosti. Představenstvo má tyto členy: starostu, místostarostu a sekretáře svazu. Představenstvo je voleno Valným sněmem Svazu na dobu čtyř let. Starosta je z titulu své funkce statutárním zástupcem Svazu a je oprávněn jednat jménem spolku ve všech věcech.  

5.6 Hlavní stan 

Hlavní stan je orgánem Svazu, který řídí činnost Svazu v období mezi Valnými sněmy Svazu a koordinuje aktivity jednotlivých kmenů. Členy Hlavního stanu jsou z titulu své funkce členové Představenstva Svazu, náčelník a místonáčelník, náčelní a místonáčelní každého kmene s hlasem rozhodujícím. Dále pak zástupci revizní komise a zástupce Čestného oddílu s hlasem poradním. Uděluje delegovanou právní subjektivitu PS. Stanoví výši a splatnost členského poplatku pro jednotlivé roky.

5.7 Revizní komise 

Úkolem revizní komise je kontrola hospodaření orgánů Svazu a všech jeho jednotek. Komise zveřejňuje vždy jednou ročně revizní zprávu o výsledcích hospodaření v uplynulém roce. Každý kmen je v revizní komisi zastoupen jedním členem, kterého jmenuje náčelník kmene. Předsedu a místopředsedu jmenuje Hlavní stan Svazu. 

5.8 Smírčí komise 

Smírčí komise projednává spory vzniklé v rámci Svazu a vydává k nim stanovisko. 

 

6. Zásady hospodaření

6.1 Hospodaření orgánů a jednotek Svazu 

Orgány a PS Svazu se při svém hospodaření řídí příslušnými právními předpisy ČR a vnitřními směrnicemi vydanými Svazem. 

6.2 Majetek Svazu a sestavení rozpočtu 

Zdrojem finančních prostředků Svazu jsou: 

 • registrační poplatky jednotek a členů 
 • výtěžky z pořádaných akcí 
 • dotace 
 • dary 
 • příspěvky sponzorů 
 • a jiné zdroje 

Představenstvo vypracuje pro jednotlivé orgány Svazu roční rozpočet, který schválí Hlavní stan Svazu. 

6.3 Způsob nabytí delegované právní subjektivity 

Delegovaná právní subjektivita pro PS je odvozována od právní subjektivity Svazu. Podmínky pro její udělování jsou součástí Hospodářského řádu Svazu. 

6.4 Kontrola hospodaření PS 

Hospodaření PS podléhá kontrole Revizní komise Svazu. 

 

7. Ukončení činnosti Svazu

7.1 Rozhodnutí o ukončení činnosti 

O ukončení činnosti Svazu rozhoduje čtyřpětinovou většinou Valný sněm Svazu.

7.2 Ukončení hospodaření Svazu 

Hospodář Svazu vypracuje závěrečnou zprávu o vyúčtování a hospodaření s majetkem, kterou schválí Revizní komise a předloží ji Valnému sněmu Svazu. Valný sněm rozhodne o způsobu dalšího nakládání s majetkem Svazu. 

Tyto stanovy nabývají účinnosti ke dni zveřejnění ve spolkovém rejstříku vedeném městským soudem v Praze.

 

V Praze dne 8. 11. 2014


3700× 2. duben 2015 v 12:43